بایگانی ماهانه: می 2019

معنی pass away

معنی “pass away” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙏 معانی pass away به انگلیسی و فارسی: die مرگ to refer to someone dying in order to avoid upsetting someone with the news of …

توضیحات بیشتر »

معنی run out

معنی “run out” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙏 معانی به انگلیسی و فارسی: to not have enough of something به اندازه کافی از چیزی نباشد to leave for a short period of …

توضیحات بیشتر »

معنی a fish out of water

معنی “a fish out of water” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙆 معانی به انگلیسی و فارسی: being uncomfortable and restless ناراحت کننده و نا امید کننده شدن falling into the state of …

توضیحات بیشتر »

معنی troubled waters

معنی “troubled waters”موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: a difficult phase of life یک مرحله دشوار از زندگی a time filled with problems یک دوره پر از مشکلات …

توضیحات بیشتر »

معنی come hell or high water

معنی “come hell or high water” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙆 معانی به فارسی و انگلیسی: come what may چه ممکن است بشود any difficulties or obstacles that may occur هر مشکل یا …

توضیحات بیشتر »

معنی alive and kicking

معنی “alive and kicking” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙆 معانی به انگلیسی و فارسی: lively and active پر جنب و جوش و فعال continue to live or exist and be full of …

توضیحات بیشتر »

معنی shades of grey

معنی “shades of grey” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به فارسی و انگلیسی: refers to a situation where things are not really clear اشاره به وضعیتی دارد که واقعا چیزی واضح …

توضیحات بیشتر »

معنی miles to go before i sleep    

معنی “miles to go before i sleep” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌       معانی به انگلیسی و فارسی: you have a lot to do before you can rest شما باید …

توضیحات بیشتر »

معنی make ends meet

معنی “make ends meet” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙏         معانی به فارسی و انگلیسی: make sufficient money to survive on پول کافی برای زنده ماندن   to have adequate money to …

توضیحات بیشتر »

معنی way forward

معنی “way forward” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌         معانی به انگلیسی و فارسی: the only way to succeed تنها راه موفقیت something that would be a positive influence …

توضیحات بیشتر »