خانه / ۱۳۹۸ / تیر (صفحه 2)

بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۸

معنی you can lead a horse to water but you can not mak him drink

“معنی you can lead a horse to water but you can not make him drink”  موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: we can offer good things to people but …

توضیحات بیشتر »

معنی head above water

معنی “head above water” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to succeed to survive in bad financial situations برای موفقیت، وضعیت بد مالی را سپری کردن to keep itself out of …

توضیحات بیشتر »

معنی throw the baby out with the bathwater

” معنی throw the baby out with the bathwater” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to remove something good in the bid of getting rid of something bad …

توضیحات بیشتر »

معنی get hitched

معنی “get hitched” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معنی به انگلیسی: to get married ازدواج کردن تاریخچه اصطلاح: این عبارت در آمریکا آغاز شد و در ابتدا برای توصیف اسبهایی که به …

توضیحات بیشتر »

معنی fair weather friend

معنی “fair weather friend” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: used to refer a friend who is not reliable in difficult times برای اشاره به دوستی که در …

توضیحات بیشتر »

معنی beat the heat

معنی “beat the heat” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: finding a way to stay cool when it is very hot outside پیدا کردن یک راه برای خنک …

توضیحات بیشتر »

معنی run for cover

معنی “run for cover” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان👯 معانی به انگلیسی و فارسی: to seek shelter به دنبال سر پناه hurry to a warm dry place راندن به یک محل گرم …

توضیحات بیشتر »

معنی in a fog

معنی “in a fog” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: in a great confusion در یک سردرگمی بزرگ not giving attention to something به چیزی توجه نکردن being …

توضیحات بیشتر »

معنی wild and woolly

معنی “wild and woolly” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معنای کلمه به کلمه این اصطلاح عبارت است از wild به معنای “وحشی”، “رام نشده” و wool به معنای “پشم”، “مو”، “کرک” می …

توضیحات بیشتر »

معنی fingers crossed

معنی “fingers crossed” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان👯 معانی به انگلیسی و فارسی: a gesture of crossed fingers used to express good luck یک ژست با انگشتان ضربدری شده که برای بیان …

توضیحات بیشتر »