خانه / دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

معنای jazz up در زبان انگلیسی

معنای jazz up

معنای jazz up:  معنای jazz up با توجه به موقعیت متفاوت است.  اصطلاح jazz up گاهی در مورد اشیاء استفاده می شود و گاهی برای توصیف اشخاص و در مواقعی نیز برای توصیف موسیقی به کار می رود. تعدادی از معانی jazz up  عبارتند از : پر انرژی ، مسرّت بخش، …

ادامه نوشته »

معنای be full of beans و ترجمه فارسی آن

معنای be full of beans

معنای be full of beans و ترجمه فارسی آن در این درس از آموزش زبان انگلیسی در سایت زبان علم، قصد داریم معنای be full of beans و ترجمه فارسی آن را توضیح دهیم و چند نمونه از کاربرد آن را در جمله به همراه ترجمه فارسی آن ارائه دهیم. …

ادامه نوشته »

معنای get on with something

معنای get on with something در درس جدید با اصطلاح جدید get on with something در خدمت همراهان زبان علم هستیم. اصطلاح این درس get on with something می باشد. بخش اصلی این اصطلاح get on with می باشد که ادامه آن ممکن است انسان باشد یا یک شئی. که در …

ادامه نوشته »

کلمه borrow

معنای کلمه borrow و نحوه کاربرد آن در جمله

معنای کلمه borrow معنای کلمه borrow در زبان انگلیسی در این صفحه توضیح داده می شود و تفاوت آن با کلمات مشابه و غلط انداز بیان می شود. کلمه borrow هم به صورت فعل استفاده می شود و هم به صورت اسم. در حالت فعلی هم به صورت فعل متعدی …

ادامه نوشته »

معنای constantly

نحوه کاربرد و معنای constantly

معنای constantly یعنی غالب اوقات، همیشه. و به عنوان قید در جملات انگلیسی کاربرد دارد. این قید همیشه برای توصیف تغییرات مستمر چیزی به کار می رود. مثل تغییرات آب و هوایی، تغییر شکل زمین، تغییر افکار افراد و….صفت constantly، کلمه constant است. معنای constantly در توصیف تغییرات ممکن است …

ادامه نوشته »

معنای symbolize در تعبیر خواب

symbolize در تعبیر خواب

معنای symbolize در تعبیر خواب همانند معنای عمومی آن یعنی نشانه و علامت چیزی بودن است. اسم این فعل symbol است. دوست شما یک رویای تکراری برای شما تعریف می کند که در آن شما سوار بر کشتی در حال غرق شدن هستید. او از شما معنای این خواب را …

ادامه نوشته »

معنای count on

معنای count on

اصطلاح count on دارای چندین معنا می باشد. که بستگی دارد به اینکه بعد از آن اسم شخص باشد یا اسم اشیاء. یک معنای count on یعنی پیش بینی کردن یا اطمینان داشتن به وقوع رخداد یک اتفاق. و معنای متداول دیگر count on تکیه داشتن، وابسته بودن به چیزی …

ادامه نوشته »

معنای sneeze

معنای sneeze

وقتی که شما sneeze می کنید، هوا و ذرات کوچک مایع به طور ناگهانی از بینی و دهان خارج می شود، به طوری که نمی توانید جلوی آن را بگیرید. معنای sneeze عطسه کردن می شود. مثال کاربردی: Cats make him sneeze – I think he’s allergic to them. گربه ها باعث عطسه او …

ادامه نوشته »