خانه / مکالمات کاربردی

مکالمات کاربردی

معنی blowing smoke

معنی ” blowing smoke ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌     معانی به انگلیسی و فارسی: to intentionally misinform or deceive اطلاعات غلط عمدی یا فریب   when someone is just …

توضیحات بیشتر »

معنی wine and dine

معنی ” wine and dine ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌         معانی به انگلیسی و فارسی: to treat somebody (usually a woman) to wine and dinner; برای دعوت …

توضیحات بیشتر »

cup of tea

معنی ” cup of tea ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to like something دوست داشتن چیزی if it is “your cup of tea” it is something …

توضیحات بیشتر »

معنی in no time

معنی ” in no time ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به فارسی و انگلیسی:   a very short period of time یک دوره بسیار کوتاه از زمان very quickly خیلی …

توضیحات بیشتر »

معنی drive crazy or drive nuts

معنی ” drive crazy or drive nuts ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان👱 معانی به انگلیسی و فارسی: to disturb or irritate someone کسی را ناراحت یا تحریک کردن to upset someone …

توضیحات بیشتر »

معنی can’t (or don’t) judge a book by it’s cover

معنی “can’t (or don’t) judge a book by it’s cover” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی,تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌         معانی به انگلیسی و فارسی: outward appearance cannot be an indicator of someone or …

توضیحات بیشتر »

معنی actions speak louder than words

معنی” actions speak louder than words” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی,تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌     معانی به انگلیسی و فارسی: what you do carries more weight than what you say آن چه که انجام می …

توضیحات بیشتر »

معنی apple of discord

معنی ” apple of discord ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی, تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌       معانی به انگلیسی و فارسی: something that causes trouble or unhappiness چیزی که باعث مزاحمت و ناراحتی می …

توضیحات بیشتر »

معنی once in a blue moon

معنی ” once in a blue moon” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی, تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌         معانی به انگلیسی و فارسی: very rarely خیلی به ندرت   once after a long time …

توضیحات بیشتر »

معنی one cannot love and be wise

معنی “one cannot love and be wise” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: people often do foolish things when they are in love مردم اغلب وقتی عاشق می شوند …

توضیحات بیشتر »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!