خانه / مکالمات کاربردی (صفحه 5)

مکالمات کاربردی

معنی for a while

معنی “for a while” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: a short period of time یک دوره کوتاه از زمان a little کمی for a moment برای لحظه …

توضیحات بیشتر »

معنی light years away

معنی “light years away” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: when something seems unlikely to happen زمانی که چیزی غیر ممکن به نظر می رسد. too far in …

توضیحات بیشتر »

معنی kick the can down the road

معنی “kick the can down the road” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to avoid dealing with a problem برای جلوگیری از روبرویی با یک مشکل to postpone …

توضیحات بیشتر »

معنی tongue in cheek

معنی “tongue in cheek” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: something said in humour, but with an act of being serious چیزی که به شوخی گفته می شود، …

توضیحات بیشتر »

معنی bite tongue

معنی “bite tongue” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to keep yourself from saying something that you really want to say مانع خودتان شوید که چیزی را که …

توضیحات بیشتر »

معنی hold tongue

معنی “hold tongue” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to keep quiet when one would rather speak آرام گرفتن زمانی که کسی می خواهد با میل بیشتری صحبت …

توضیحات بیشتر »

معنی slip of the tongue

معنی “slip of tongue” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: a mistake in speech (or writing) اشتباه در سخنرانی (یا گفتن) an error in speaking in which the …

توضیحات بیشتر »

معنی finishing touch

 “finishing touch” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: something that is added to ensure that something else is made complete چیزی که اضافه می شود برای مطمئن شدن …

توضیحات بیشتر »

معنی on the tip of my tongue

معنی “on the tip of my tongue” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: something like a name or word that you know it but cannot remember at a …

توضیحات بیشتر »

معنی bird of passage

معنی ” bird of passage” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: a transient زودگذر one who is here today and gone tomorrow کسی که امروز اینجاست و فردا …

توضیحات بیشتر »