معنی as mad as a hatter

معنی “as mad as a hatter” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی, تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌       معانی به انگلیسی و فارسی: it refers to someone being completely crazy به کسی که به طور کامل …

توضیحات بیشتر »

معنی keep the wolf from the door

معنی ” keep the wolf from the door ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی, تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌       معانی به انگلیسی و فارسی: to have sufficient money to prevent starvation or hunger داشتن …

توضیحات بیشتر »

معنی crack up

معنی ” crack up ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی, تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌   معانی به فارسی و انگلیسی: go through an emotional breakdown در یک شکست عاطفی به سر بردن   to burst into …

توضیحات بیشتر »

معنی a bed of roses

معنی ” a bed of roses ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان👧       معانی به انگلیسی و فارسی: easy option گزینه آسان   a comfortable or luxurious position یک موقعیت راحت …

توضیحات بیشتر »

معنی knock socks off

معنی ” knock socks off ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی, تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌     معانی به انگلیسی و فارسی: doing something which was never done before انجام دادن کاری که قبلا هرگز انجام …

توضیحات بیشتر »

معنی every cloud has a silver lining

معنی ” every cloud has a silver lining ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به فارسی و انگلیسی: there is something good in everything that’s bad یک چیز خوب در هر چیز …

توضیحات بیشتر »

معنی on the horizon

معنی ” on the horizon ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی, تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌   معانی به انگلیسی و فارسی: an event that is most likely going to happen soon یک رویداد که احتمالا به …

توضیحات بیشتر »

معنی all the best

معنی ” all the best ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌       معانی به انگلیسی و فارسی: a polite way to end a letter or email یک راه مودبانه برای پایان …

توضیحات بیشتر »

معنی two heads are better than one

معنی ” two heads are better than one ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی, تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معادل این اصطلاح در زبان فارسی ” دو فکر بهتر از یک فکر است ” می باشد. معانی …

توضیحات بیشتر »

معنی up and about

معنی ” up and about ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی, تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معنی به انگلیسی و فارسی: to get out of the bed actively after sleep بعد از خواب فعالانه از تخت بلند …

توضیحات بیشتر »