معنی complacent در زبان انگلیسی

معنی complacent به فارسی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم در مورد معنی complacent صحبت می کنیم. معنی complacent در زبان انگلیسی به معنای از خودراضی، مغرور، پرادعا می باشد. complacent ویژگی کسی است که به تواناییها و قابلیتها و هر آنچه که متعلق به اوست، …

توضیحات بیشتر »

معنی dead in the water

معنی “dead in the water” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: unable to produce movement قادر به حرکت نیست not functioning properly به درستی کار نمی کند unable …

توضیحات بیشتر »

معنی you can lead a horse to water but you can not mak him drink

“معنی you can lead a horse to water but you can not make him drink”  موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: we can offer good things to people but …

توضیحات بیشتر »

معنی head above water

معنی “head above water” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to succeed to survive in bad financial situations برای موفقیت، وضعیت بد مالی را سپری کردن to keep itself out of …

توضیحات بیشتر »

معنی throw the baby out with the bathwater

” معنی throw the baby out with the bathwater” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to remove something good in the bid of getting rid of something bad …

توضیحات بیشتر »

معنی get hitched

معنی “get hitched” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معنی به انگلیسی: to get married ازدواج کردن تاریخچه اصطلاح: این عبارت در آمریکا آغاز شد و در ابتدا برای توصیف اسبهایی که به …

توضیحات بیشتر »

معنی fair weather friend

معنی “fair weather friend” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: used to refer a friend who is not reliable in difficult times برای اشاره به دوستی که در …

توضیحات بیشتر »

معنی beat the heat

معنی “beat the heat” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: finding a way to stay cool when it is very hot outside پیدا کردن یک راه برای خنک …

توضیحات بیشتر »

معنی run for cover

معنی “run for cover” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان👯 معانی به انگلیسی و فارسی: to seek shelter به دنبال سر پناه hurry to a warm dry place راندن به یک محل گرم …

توضیحات بیشتر »

معنی in a fog

معنی “in a fog” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: in a great confusion در یک سردرگمی بزرگ not giving attention to something به چیزی توجه نکردن being …

توضیحات بیشتر »