خانه / بایگانی برچسب: یادگیری زبان انگلیسی

بایگانی برچسب: یادگیری زبان انگلیسی

معنی treasure trove

معنی “treasure trove” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: a priceless or valuable discovery یک کشف با ارزش یا گرانبها an assortment or store of precious or wonderful …

توضیحات بیشتر »

معنی bundle up

معنی “bundle up” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to dress warmly to protect oneself from the elements گرم لباس پوشیدن برای حفاظت خود از محیط طبیعی to …

توضیحات بیشتر »

معنی up to no good

معنی “up to no good” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to have an evil plan یک طرح زیان آور داشتن to not be doing anything good for …

توضیحات بیشتر »

معنی lighten up

معنی “lighten up” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to take it easy سخت نگیر to relax آرام بودن used to express to be not serious برای گفتن …

توضیحات بیشتر »

معنی when in rome, do as the romans

معنی when in rome, do as the romans موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to copy popular culture in order to blend in کپی کردن فرهنگی محبوب به …

توضیحات بیشتر »

معنی cry over spilt milk

معنی “cry over spilt milk” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to be upset about things that have already been done ناراحت بودن در مورد چیز هایی که …

توضیحات بیشتر »

معنی in a huff

معنی “in a huff” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to be upset or angry about something ناراحت یا عصبانی شدن از چیزی behaving in a bad-tempered way …

توضیحات بیشتر »

معنی clean sweep

معنی “clean sweet” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: an irresistible victory یک پیروزی غیر قابل انکار easy success موفقیت آسان to defeat the competitor very easily به راحتی …

توضیحات بیشتر »

معنی hang on

معنی “hang on” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: hold on or hold tightly ادامه دادن یا سماجت ورزیدن to wait for a little time or to keep …

توضیحات بیشتر »

معنی a watched pot never boils

معنی “a watched pot never boils” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: if you wait for something to happen it takes longer اگر منتظر اتفاق افتادن چیزی بمانید، …

توضیحات بیشتر »