معنی bless with
معنی bless with

معنی bless with : آموزش زبان انگلیسی

معنی bless with : تقویت مهارت شنیداری و خوانداری
در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم با معنی bless with آشنا می شویمو از خلال آن با مراحل تکامل دنیای کامپیوتر و سیستم عامل کامپیوتر و پشتیبانی ضعیف شرکتهای کامپیوتری و نواقص دیگر آنها آشنا می شویم، مطالبی به صورت متن انگلیسی همراه فایل صوتی و ترجمه فارسی آن ارائه می شود. در این قسمت یک آهنگ همراه متن انگلیسی و ترجمه فارسی آن آماده کرده ایم.

برای تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی، ابتدا یکبار به فایل صوتی گوش کنید و سپس دوباره همزمان با گوش دادن به فایل صوتی، به متن انگلیسی آن نگاه کنید. و در پایان برای افزایش دامنه لغات انگلیسی خود به معانی هر کلمه که در پایین صفحه قرار داد شده است، نگاه کنید.

Let’s take Bogota. Poor, Latino, surrounded by runaway gun violence and drug trafficking; a reputation not unlike that of the South Bronx. However, this city was blessed in the late 1990s with a highly-influential mayor named Enrique Peñalosa. He looked at the demographics. Few Bogotanos own cars, yet a huge portion of the city’s resources was dedicated to serving them. If you’re a mayor, you can do something about that. His administration narrowed key municipal thoroughfares from five lanes to three, outlawed parking on those streets, expanded pedestrian walkways and bike lanes, created public plazas, created one of the most efficient bus mass-transit systems in the entire world. For his brilliant efforts, he was nearly impeached. But as people began to see that they were being put first on issues reflecting their day-to-day lives, incredible things happened. People stopped littering. Crime rates dropped, because the streets were alive with people. His administration attacked several typical urban problems at one time, and on a third-world budget, at that. We have no excuse in this country, I’m sorry. But the bottom line is: their people-first agenda was not meant to penalize those who could actually afford cars, but rather, to provide opportunities for all Bogotanos to participate in the city’s resurgence. That development should not come at the expense of the majority of the population is still considered a radical idea here in the U.S. But Bogota’s example has the power to change that.

بوگوتا را در نظر بگیرید. فقیر، لاتینی، احاطه شده با خشونت مسلحانه افسارگسخته و فروش مواد مخدر: حسن شهرتی کمابیش شبیه برانکس جنوبی. اما این شهر در اواخر دهه ۱۹۹۰ شهرداری بسیار پر نفوذ بنام انریکه پنالوسا اعطا گردید. او به آمار جمعیتی نگاه کرد. تعداد کمی از بوگوتاییها صاحب ماشین بودند، اما قسمت بزرگی از منابع شهری وقف خدمت به آنها می شد. اگر شما شهردار هستید، می توانید چاره ای برای آن بیاندیشید. دولت او بزرگراههای شهری را از پنج به سه عدد کاهش داد، پارکینگ را در آن خیابانها ممنوع ساخت، پیاده روهای عابران را گسترش داد و لاین های دوچرخه سواری، میادین عمومی ایجاد نمود، یکی از موثرترین سیستمهای حمل و نقل عمومی اتوبوسی در تمام دنیا را ایجاد نمود. برای تلاشهای خارق العاده اش نزدیک بود بر کنار شود. اما وقتی مردم شروع به دریافتن اینکه آنها اولویت را در مسائل مربوط به امور روزانه را داشتند، چیزهای باور نکردنی اتفاق افتادند. مردم آشغال نمی ریختند. میزان جرایم پائین آمد. زیرا خیابانها زنده با مردم بودند. دولت اوبا چندین مشکل شهری روزمره در آن واحد مقابله نمود، و با استفاده از بودجه جهان سومی. ما در این کشور بهانه ای نداریم. متاسفم. مهمترین موضوع این است، برنامه مردم-اول تنها بدین منظور نبود که آنانی که واقعآ می توانستند ماشین داشته باشند را جریمه کند، بلکه در عوض ایجاد فرصت برای همه بوگوتاییها برای مشارکت در تحول جدید. آن توسعه نباید به قیمت اکثریت جمعیت تمام شود و هنوز اینجا در آمریکا بعنوان فکری تندرو شناخته می شود. اما مثال بوگوتا قدرت تغییر آنرا دارد.

 

You, however, are blessed with the gift of influence. That’s why you’re here and why you value the information we exchange. Use your influence in support of comprehensive, sustainable change everywhere.  This is a nationwide policy agenda I’m trying to build, and as you all know, politics are personal. Help me make green the new black. Help me make sustainability s e x y. Make it a part of your dinner and cocktail conversations. Help me fight for environmental and economic justice. Support investments with a triple-bottom-line return. Help me democratize sustainability by bringing everyone to the table, and insisting that comprehensive planning can be addressed everywhere. Oh good, glad I have a little more time!

شما البته از امتیاز هدیه نفوذ  بهره مندید. بهمین دلیل اینجا حضور دارید و برای اطلاعاتی که مبادله می کنیم ارزش می گذارید. نفوذتان را در راه حمایت از تغییر همه گیر پایدار استفاده کنید. این برنامه سیاست کشوری است که می خواهم بسازم و همانطور که همگی واقف هستید، سیاست شخصی است. کمک کنید که رنگ سبز را رنگ مشکی جدید سازم. بگذارید پایداری را جذاب سازم. آنرا جزو مکالمات شام و عصرانه تان قرار دهید. کمکم کنید تا برای عدالت محیطی و اقتصادی مبارزه کنم. سرمایه گذاریهایی را حمایت کنید که بازدهی سه گانه بدهد، چه محیطی چه اجتماعی و چه مالی. کمکم کنید پایداری را همگانی کنم با آوردن همگان به میز گرد و اصرار بر اینکه برنامه ریزی شامل همگان را می توان همه جا بکار برد. اوه چه خوب خوشحالم که کمی وقت بیشتری دارم!

 

Listen — when I spoke to Mr. Gore the other day after breakfast, I asked him how environmental justice activists were going to be included in his new marketing strategy. His response was a grant program. I don’t think he understood that I wasn’t asking for funding. I was making him an offer.

گوش دهید- وقتی با آقای گور پس از صبحانه آن روز صحبت کردم، از او پرسیدم که فعالیت کنندگان در راه عدالت محیطی چگونه در راه برد بازاریابی جدیدش شامل می شوند. پاسخ او برنامه تشویقی بود فکر نمی کنم متوجه شد که من منظورم پول نبود. داشتم به او پیشنهادی ارائه می کردم.

 

What troubled me was that this top-down approach is still around. Now, don’t get me wrong, we need money. But grassroots groups are needed at the table during the decision-making process. Of the 90 percent of the energy that Mr. Gore reminded us that we waste every day, don’t add wasting our energy, intelligence and hard-earned experience to that count.

 

آنچه مرا اذیت نمود این است که این رویکرد بالا به پائین هنوز متداول است. حال، اشتباه نشود. ما به پول نیاز داریم. اما گروههای مردمی لازم است زمان فرآیند تصمیم گیری حضور داشته باشند. از ۹۰ در صد انرژی که آقای گور به ما یاد آور شد که هر روز اصراف می کنیم، اصراف انرژی خود، هوش و تجربه سخت حاصل شده به حساب نمی آیند.

 

I have come from so far to meet you like this. Please don’t waste me. By working together, we can become one of those small, rapidly-growing groups of individuals who actually have the audacity and courage to believe that we actually can change the world. We might have come to this conference from very, very different stations in life, but believe me, we all share one incredibly powerful thing. We have nothing to lose and everything to gain.

من از جای بسیار دوری آمدم تا شما را ببینم. خواهش می کنم مرا تلف نسازید. با همکاری، می توانیم یکی از آن گروه های کوچک افرادی باشیم که سریعآ در حال رشد است که در واقع جرات و شجاعت آنرا دارند که باور کنند می توانند دنیا را تغییر دهند. ممکن است به این کنفرانس از جایگاههای بسیار بسیار متفاوتی از زندگی آمده باشیم، اما باور کنید، همه مان یک چیز بسیار قدرتمندی را بطور مشترک داریم- چیزی برای از دست دادن نداشته و هر چه بدست آوریم نفع است.

 

در انتهای معانی واژه ها به بررسی معنی bless with می پردازیم.

معنی  ترجمه انگلیسی به انگلیسی ترجمه فارسی
معنی runaway
having broken free from the control of a rider or driver
افسارگسیخته
معنی drug trafficking
selling of drugs, selling of illegal narcotics
 فروش مواد مخدر
معنی reputation
the opinion that people in general have about someone or something
حسن شهرت
معنی highly-influential بسیار با نفوذ، بسیار تاثیرگذار
معنی mayor
elected official acting as executive head of a town or city
شهردار
معنی portion
part, piece
نسبت، قسمت، بخش
معنی narrow
make narrow, limit, restrict
کاهش دادن، محدود کردن
معنی thoroughfares
highway, road, connecting pass
بزرگراه، جاده
معنی outlaw
declare a criminal; pronounce illegal
غیرقانونی کردن، جرم انگاری کردن
معنی plaza
marketplace, shopping area
مناطق بازاری، فروشگاه
معنی mass-transit public transport حمل و نقل عمومی
معنی impeach
remove from office
برکنار شدن از پست و مقام
معنی litter
toss or dump garbage in an unauthorized place
آشغال ریختن، پرت کردن زباله در معابر
معنی the bottom line
the most important fact in a situation
مهمترین موضوع
معنی penalize
punish, give a penalty
مجازات کردن، تنبیه کردن
معنی resurgence
a new increase of activity or interest in a particular subject or idea which had been forgotten for some time
تحول، حرکت جدید
معنی  at the expense of
with the loss of something
به قیمت از دست دادن چیزی
معنی blessed with
lucky to have a special quality or character
خوش شانسی، داشتن امتیاز ویژه نسبت به دیگران
معنی in support of در حمایت از
معنی sustainable
able to continue over a period of time
پایدار بودن
معنی nationwide
extending throughout the nation, throughout the country
کشوری، ملی
معنی cocktail
a cold dish, often eaten at the start of a meal, consisting of small pieces of food
ناشتا، عصرانه
معنی triple-bottom-line همه جانبه
معنی democratize to make a country or an institution more democratic دموکراتیک کردن، آزاد کردن
معنی environmental justice
branch of law that deals with the right for people of all races incomes and religions to live in unpolluted environments
عدالت محیط زیستی
معنی marketing strategy
sales strategy, short and long term sales plans
راهبرد بازاریابی، راهبرد فروش
معنی grant
award; gift, present
پاداش، تشویق
معنی top-down approach رویکرد از بالا به پایین
معنی grassroots
the ordinary people in a society or an organization, especially a political party
توده مردم، مردم عادی جامعه
معنی remind
to make someone aware of something they have forgotten or might have forgotten
یادآوری کردن
معنی hard-earned experience تجربه ای که با دشواری کسب شده است
معنی audacity
boldness, fearlessness
شجاعت
معنی courage
bravery, ability to face danger despite fear
شجاعت، جسارت

معنی bless with به فارسی

در اینجا در مورد معنی bless with مطالبی را به طور مختصر ارائه می دهیم. bless یعنی دادن خیر، نیکی و نعمت. یا درخواست آنها از خدا. bless with یعنی دادن یک هدیه و چیز ارزشمند به کسی. موهبتی ارزشمند که معمولا خدا به انسانها عنایت می کند. این فعل بیشتر در مورد خدا و شکر گذاری از او به کار می رود. 

The Lord has blessed us with fine weather during the harvest season.

معنی bless with در انگلیسی

to have something that you feel is special or lucky:

I was blessed with good health.

درباره ی مهرداد اکبری اصل

من مهرداد اکبری اصل ساکن تهران و فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تبریز. وبسایت زبان علم را راه اندازی کردم تا بتوانم دانش اندک خود را در جهت ارتقاء مهارت زبان انگلیسی زبان دوستان به اشتراک بگذارم. امیدوارم مفید باشد.

مطلب پیشنهادی

معنی promise به فارسی

معنی promise به فارسی در این قسمت از زبان علم به بررسی معنی promise می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + شانزده =