معنی crack of dawn
معنی crack of dawn

معنی crack of dawn

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی crack of dawn می پردازیم و در کنار آن تلفظ و مترادف آن را به همراه توضیحات مربوطه را در قالب یک فیلم کوتاه در اختیار شما قرار می دهیم تا به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی کمک کند.

قبل از توضیح معنی crack of dawn لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات آن را بیان کنیم:

crack یعنی شکاف، شیار، شکستگی

dawn یعنی شروع، آغاز، طلوع خورشید. مترادف آن در انگلیسی daybreak.

با توجه به ترجمه تحت اللفظی crack of dawn یعنی شکاف طلوع خورشید. شکاف شروع که بی معناست.

معنی crack of dawn یعنی صبح زود که خورشید تازه از آسمان درآمده است و هوا را روشن کرده است. که چون در آن لحظه خورشید تازه در آسمان ظاهر شده است، مترادف آن همان طلوع خورشید است.

معنای crack of dawn به انگلیسی

crack of dawn:

۱-first rise of the sun, the top of the morning
۲- the very instant that the sun rises
۳- very early in the morning; daybreak, sunrise

This is high-speed travel, Muriel. Not fun. I’m waking up at crack of dawn.
The rooster crows at the crack of dawn and wakes up everybody on the farm.
We had an early flight so we were up at the crack of dawn.

I was up at the crack of dawn (=very early in the morning) to get the plane.

مترادف crack of dawn در انگلیسی

crack of dawn: daybreak, sunrise

در انتهای این قسمت یک فیلم کوتاه از معنی crack of dawn ارائه می دهیم که تلفظ این اصطلاح را به همراه توضیحات آن به انگلیسی در آن قرار دارد که گوش دادن به آن به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی کمک می کند:

مطلب پیشنهادی

معنی cheesy

معنی cheesy در زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی cheesy در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.