تعریف اصطلاحات

معنی the tip of the spear

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی به بررسی معنی the tip of the spear می پردازیم. قبل از پرداختن به معنی این اصطلاح کلمات تشکیل دهنده آن را ترجمه می کنیم. tip یعنی نوک. spear یعنی شمشیر، خنجر(البته کلمه sword هم در انگلیسی به معنی شمشیر است که sword …

توضیحات بیشتر »

معنی risk the life

معنی to risk life

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی risk the life می پردازیم و مثالی از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. قبل از پرداختن به معنی risk the life لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات آن را ارائه دهیم. risk …

توضیحات بیشتر »

معنی make the stand

معنی make the stand

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی make the stand می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  قبل از اراته معنی make the stand ، لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات را بیان کنیم. make …

توضیحات بیشتر »

فرق بین article و essay در زبان انگلیسی

در این قسمت از زبان علم با ارائه معنی essay و article به بررسی فرق بین article و essay در زبان انگلیسی می پردازیم و تفاوتهای این دو را بیان می کنیم. ترجمه essay و article هر دو می شود: مقاله. اما نوع این مقالات با هم فرق دارند که …

توضیحات بیشتر »

معنی to man the castle

معنی to man the castle

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی to man the castle می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. قبل از ارائه معنی to man the castle لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات آن گفته شود. …

توضیحات بیشتر »

معنی join the cause به همراه مثال

معنی join the cause

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی join the cause می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  قبل از پرداختن به معنی join the cause لازم است ترجمه تحت اللفظی این اصطلاح را بدانیم. join …

توضیحات بیشتر »

معنی full-grown همراه با توضیحات و مثال

معنی full-grown همراه با توضیحات و مثال

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی full-grown می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی full-grown یعنی کاملا رشد یافته، بالغ، رشید. کلمه full وقتی قبل از یک اسم یا صفت بیاید، کاملترین حالت …

توضیحات بیشتر »

معنی account for

معنی account for

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی account for می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. معنای account for با ترجمه تحت اللفظی کلمات تشکیل دهنده ی آن مشخص می شود.  account یعنی گزارش for …

توضیحات بیشتر »

معنی whatever they want

معنی whatever they want

  در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی whatever they want می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. قبل از اینکه معنی whatever they want گفته شود لازم است برای درک بهتر معنای این عبارت، …

توضیحات بیشتر »

معنی as well به همراه مثال های کاربردی

معنی as well

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی as well می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. as well مترادف also و too است. که معنی آن می شود، همچنین، نیز.     برای اینکه با …

توضیحات بیشتر »