تمرین واژگان

معنی admirable و تلفظ آن در انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی admirable و تلفظ آن در انگلیسی می پردازیم. دقت در نحوه تلفظ کلمات انگلیسی می تواند به تقویت مهارت شنیداری شما کمک کند. که برای این منظور باید ادای گوینده را در بیاورید تا مثل او یک …

توضیحات بیشتر »

معنی make the stand

معنی make the stand

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی make the stand می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  قبل از اراته معنی make the stand ، لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات را بیان کنیم. make …

توضیحات بیشتر »

فرق بین article و essay در زبان انگلیسی

در این قسمت از زبان علم با ارائه معنی essay و article به بررسی فرق بین article و essay در زبان انگلیسی می پردازیم و تفاوتهای این دو را بیان می کنیم. ترجمه essay و article هر دو می شود: مقاله. اما نوع این مقالات با هم فرق دارند که …

توضیحات بیشتر »

معنی threat به همراه مثال

معنی threat به همراه مثال

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی threat می پردازیم و حالات مختلف این کلمه را نشان می دهیم و  ضمن ارائه تلفظ این کلمه، به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی خواهیم پرداخت و در آخر مثالهای متعددی از نحوه استفاده از کلمه threat …

توضیحات بیشتر »

معنی outsider در انگلیسی به همراه مثال

معنی outsider در انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی outsider می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. معنای outsider یعنی خارجی، غریبه، کسی که برای اعضای یک گروه تازه وارد است. در کلیپ زیر که بریده ای …

توضیحات بیشتر »

معنی ensure به همراه مثال های کاربردی

معنی ensure

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی ensure می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی ensure یعنی تضمین کردن، اطمینان دادن.  این کلمه از ترکیب en+ sure درست شده است. sure یعنی مطمئن، یقین.  …

توضیحات بیشتر »

معنی alongside

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی alongside می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی alongside یعنی در کنار، همراه. این کلمه یک قید است که بعد از آن معمولا ضمیر مفعولی به کار …

توضیحات بیشتر »

معنی Warn به همراه مثال کاربردی

معنی Warn به همراه مثال کاربردی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی Warn می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی Warn یعنی اخطار دادن، هشدار دادن. وقتی خطری در پیش رو باشد، هشدار می دهند تا از آن خطر …

توضیحات بیشتر »

معنی feed با مثال کاربردی

معنی feed

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی feed می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی feed یعنی غدا، تغذیه، غدا دادن، غدا خوردن. کلمه feed حالت تغییر یافته کلمه food است. با این تفاوت …

توضیحات بیشتر »

معنی spare با مثال کاربردی

معنی spare

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی spare می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی spare در حالت اسم یعنی اضافی، ذخیره، یدکی. مازاد.  بعضی افراد برای اینکه اگر کلید خانه شان گم شود، …

توضیحات بیشتر »