...
پنج شنبه ,۴ مرداد ۱۴۰۳

معنی turn out

معنی “turn out ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان? معانی به انگلیسی و فارسی: to arrive at an event رسیدن به یک رویداد a surprising discovery یک کشف غافلگیر کننده to manufacture …

توضیحات بیشتر »

معنی first light

معنی “first light” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان? معانی به انگلیسی و فارسی: the time when the light begins to appear in the morning زمانیکه در صبح نور شروع به ظاهر شدن …

توضیحات بیشتر »

معنی think outside the box

معنی “think outside the box” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان? معانی به فارسی و انگلیسی: think differently متفاوت فکر کردن to be creative and produce something that is not usual or boring …

توضیحات بیشتر »

معنی on a roll

معنی “on a roll” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان? معانی به انگلیسی و فارسی: making a lot of progress پیشرفت زیادی کردن having a lot of success داشتن موفقیت های زیاد having …

توضیحات بیشتر »

معنی forty winks

معنی “forty winks” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان? معانی به انگلیسی و فارسی: sleep for a while, mostly during the day برای مدتی خوابیدن، عمدتا در طول روز a small sleep یک …

توضیحات بیشتر »

معنی miles away

معنی “miles away” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان? معانی به انگلیسی و فارسی: unaware of the current situation بی اطلاع از وضعیت کنونی thinking about something else when important issues are being …

توضیحات بیشتر »

معنی food for thought

معنی “food for thought” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان? معانی به انگلیسی و فارسی: an idea or subject to think about یک ایده یا موضوع که در مورد آن فکر می شود. to have things to think …

توضیحات بیشتر »

معنی long run

معنی “long run” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان. معانی long run به انگلیسی و فارسی: far away in the future در آینده دور for a long time period برای مدت زمان طولانی …

توضیحات بیشتر »

معنی mull over

معنی “mull over” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس ما همراه باشید دوستان? معانی به انگلیسی و فارسی: to take a long time to make a decision برای گرفتن یک تصمیم وقت زیادی را صرف کردن to spend …

توضیحات بیشتر »

معنی for a while

معنی “for a while” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان? معانی به انگلیسی و فارسی: a short period of time یک دوره کوتاه از زمان a little کمی for a moment برای لحظه …

توضیحات بیشتر »