معنی pot calling the kettle black

معنی “pot calling the kettle black” موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی هست که می خواهیم به آن بپردازیم. این اصطلاح به صورت تیکه به فرد مقابل گفته می شود و در مشاجره ها، بحث ها و کل کل ها بیشتر مورد استفاده قمعنی pot calling the kettle black و ریشه آنرار می گیرد. معادل این اصطلاح در زبان فارسی “دیگ به دیگ میگه روت سیاه” می باشد.

 

معانی انگلیسی اصطلاح:

criticizing someone for a fault that you have too

انتقاد کردن از یک شخص برای یک نقص که خودت هم آن را داری

to pass judgment on someone for a blunder you also have

قصاوت کردن شخصی برای یک اشتباهی که خودت هم داری

 to comment someone for a mistake or weakness while you also own the same 

نظر دادن به یک نفر برای اشتباه یا ضعفش در حالیکه تو نیز خود همان را داری.

 

 

تاریخچه اصطلاح:

دو معنی ممکن برای این اصطلاح وجود دارد. اولین ان به زمانی بر می گردد که کتری و دیگ هر دو از چدن ساخته می شدند. آن ها را برای گرم شدن در آتش قرار می دادند، بنابراین هر دوی آن ها به وسیله دوده سیاه می شدند. در اینصورت اگر دیگ کتری را سیاه صدا می کرد، ویژگی ای بود که هر دوی آن ها داشتند.

تعریف دیگر این است که دیگ می تواند بازتاب خود را در کتری براق ببیند (در این مورد کتری در دوده سیاه نمی شد)، اما دیگ سیاهی خود را در آن منعکس می کند.

نخستین نمایش این اصطلاح در ترجمه Thomas Shelton در سال 1620 از رمان اسپانیایی Don Quixote است.

 

 

چند مثال برای درک بهتر اصطلاح:

Peter called me a liar! That is the pot calling the kettle black.

پیتر به من گفت دروغگو. دیگ به دیگ میگه روت سیاه.

“How can you blame me like that? huh! Pot calling the kettle black.

تو چطوری می تونی به این شکل منو سرزنش کنی؟ دیگ به دیگ میگه روت سیاه.

”All politicians blame each other and tell themselves good, it’s like pot calling the kettle black.

همه سیاستمداران از یکدیگر انتقاد می کنند و خودشان را خوب می دانند. مثل این است که دیگ به دیگ بگه روت سیاه.

Stop accusing each other – you are both responsible for this accident. Pot calling the kettle black!

تمام کنید متهم کردن یکدیگر را. شما هر دو برای این حادثه مسئول هستید. دیگ به دیگ میگه روت سیاه!

 

ممنون برای همراهیتون با مطلب “معنی pot calking the kettle black”. شما می توانید برای یادگیری بهتر و بیشتر زبان انگلیسی از مطالب سایت http://zabanelm.com دیدن کنید😄🌼

 

مطلب پیشنهادی

معنی once و ساختار گرامری آن در زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی once و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.