...

نکات گرامری

معنی apologize و ساختار گرامری آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی apologize و ساختار گرامری آن می پردازیم. apologize یعنی معذرت خواهی کردن.  پوزش طلبیدن. این فعل دارای ساختار گرامری است که در ادامه همراه با مثال توضیح داده می شود. apologize to + (someone) +for + (something) …

توضیحات بیشتر »

ساختار گرامری I know….but…

در این قسمت از زبان علم در مورد ساختار گرامری I know….but… مطالبی را بیان می کنیم. توضیح می دهیم که این ساختار گرامری در چه جایی استفاده می شود. ترجمه کلمات این ساختار برای همه شما مشخص است . من می دانم……ولی……. حالا این سوال پیش می آید که …

توضیحات بیشتر »

تفاوت بین listen و hear

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به تفاوت بین listen و hear می پردازیم. قبل از اینکه به موضوع تفاوت بین این دو بپردازیم لازم است ترجمه آنها را بدانید. listen یعنی گوش دادن hear یعنی شنیدن. اگر به ترجمه این دو کلمه خوب دقت کنید …

توضیحات بیشتر »

معنی get to know و ساختار گرامری آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی get to know می پردازیم و برای درک بهتر آن ساختار گرامری آن را همراه با مثالهای گوناگون ارائه می دهیم. قبل از پرداختن به این موضوع در مورد فعل get لازم است نکاتی را بدانید. فعل …

توضیحات بیشتر »

معنی convince و ساختار گرامری آن در زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی convince و ساختار گرامری آن در زبان انگلیسی می پردازیم. برای اینکه درک بهتری از معنی convince داشته باشید فرض کنید که فروشنده هستید و یکی از مشتریان به شما می گوید که حساب دفتری اش را می …

توضیحات بیشتر »

معنی get to و ساختار گرامری آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به ساختار get to می پردازیم. Get to در ساختارهای گوناگون به کار می رود و به تناسب ساختار آن معانی گوناگونی دارد. یکی از ساختارهای گرامری get to به صورت زیر می باشد: فاعل + get to +(to do) …

توضیحات بیشتر »

معنی sort of در انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیس در زبان علم، به معنی sort of می پردازیم.  sort در حالت فعلی یعنی دسته بندی کردن. در حالت اسمی یعنی نوع، تایپ. type, kind اگر در جلوی اسم sort of بیاید معنی تنوع و گوناگونی آن را نشان می دهد. و اگر …

توضیحات بیشتر »

معنی kind of در انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم، به معنی kind of می پردازیم. kind یعنی نوع. اگر قبل از اسم kind of بیاید، یعنی آن چیز، زیر دسته یک گروه است. اگر در جلوی فعل، صفت یا قید بیاید، در اینصورت کمیت آن را بیان می کند. …

توضیحات بیشتر »

معنی remember if و کاربرد آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی remember if و موقعیت استفاده از آن می پردازیم. اول از همه به ترجمه تحت اللفظی این عبارت می پردازیم: remember یعنی به خاطر آوردن. if یعنی اگر ترجمه تحت اللفظی remember if می شود: “به خاطر …

توضیحات بیشتر »