Adjectives and opposites

Adjectives and opposites موضوع این بخش از آموزش زبان هست که بهش میپردازیم.در این مطلب صفت ها (Adjectives) و صفت های مقابلشان را همراه با مثال یاد می گیریم.

Basic                                                  coprehensive

I have a basic insurance policy           I have a coprehensive insurance policy

Broad                                                              narrow

He is very broad _minded                                He is very narrow_minded

 

Detailed                                                             vague

The report is very detailed                                  The report is very vague

 

Fresh                                                                  Stale

This bread is fresh                                                         This bread is stale

 

Guilty                                                            innocent

I’m sure he is guilty                                                 I’m sure he is innocent

 

Loose                                                                    tight

This jeans are too loose                                       This jeans are too light

 

Mean                                                            generous

He is very mean with money                He is very generous with money

 

Natural                                                           artificial

This grass is naural                                                 This grass is artificial

 

Naughty                                                               good

He is a naughty little boy                                         He is a good little boy

 

Odd                                                                      even

There are an odd number of people in the group       There are an even number of people in the group

 

Raw                                                                  cooked

This fish is raw                                                               This fish is cooked

 

Rough                                                              smooth

I have rough skin                                                            I have smooth skin

 

Rural                                                                   urban

I live in a rural erea                                                     I live in a urban erea

 

Sharp                                                                    blunt

This knife is sharp                                                            This knife is blunt

 

Solid                                                                    liquid

Thise ice cream is solid                                         This ice cream is liquid

 

Specific                                                           general

 He gave us some specific instructions     He gave us some general instructions

 

Stright                                                                 windy

The roads near my house are stright      The roads near my house are windy

Strict                                                             laid_back

My teacher is very strict                                My teacher is very laid_back

 

Sweet                                                               savoury

?Do you prefer sweet pancakes?         Do you prefer savoury pancakes

 

Temporary                                                 permanent

I have a temporary job                                            I have a permanent job

 

Thick                                                                   runny

This soup is very thick                                         This soup is very runny

 

True                                                               made_up

It’s a true story                                                             It’s a made_up story

 

Wild                                                                       tame

This hours is wild                                                            This hours is tame

 

Hungry                                                                    fulll

I’m realy hungry                                                                          I’m realy full

 

Modern                                                       traditional

My town is very hungry                                    My town is very traditional

 

Narrow                                                                  wide

The road is very narrow here                           the road is very wide here

 

Normal                                                            strange

I had a normal day                                                         I had a strange day

 

Private                                                                public

This is a private road                                                   This is a public road

 

Proud                                                            ashamed

My parents are proud of me                   My parents are ashamed of me

 

quick                                                                     slow

This is a quickest way                                                   This is a slow way

 

Real                                                                       fack

This is a real Guuccy bag                                 This is a fack Guuccy bag

 

 

 

ممنون از همراهیتون با مطلب Adjectives and opposites. برای یادگیری بهتر و بیشتر زبان انگلیسی میتونین از مطالب سایت http://zabanelm.com دیدن کنین.

درباره ی Niusha

مطلب پیشنهادی

معنی take over

معنی take over : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

 در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم، مبحث اثرات شیوع ویروس کرونا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 5 =