خانه / اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

معنی trouble shared is trouble halved

معنی “troubled shared is trouble halved” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: the intensity of the issue can be lowered down by discussion سختی یک مسئله را می …

توضیحات بیشتر »

معنی a stitch in time save nine

معنی “a stitch in time save nine” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: do not wait to deal with a specific problem or you risk it getting much worse …

توضیحات بیشتر »

معنی treasure trove

معنی “treasure trove” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: a priceless or valuable discovery یک کشف با ارزش یا گرانبها an assortment or store of precious or wonderful …

توضیحات بیشتر »

معنی set off

معنی “set off” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to start a journey شروع یک سفر to start a series of events شروع یک سری رویداد ها to …

توضیحات بیشتر »

معنی bundle up

معنی “bundle up” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to dress warmly to protect oneself from the elements گرم لباس پوشیدن برای حفاظت خود از محیط طبیعی to …

توضیحات بیشتر »

معنی up to no good

معنی “up to no good” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to have an evil plan یک طرح زیان آور داشتن to not be doing anything good for …

توضیحات بیشتر »

معنی lighten up

معنی “lighten up” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to take it easy سخت نگیر to relax آرام بودن used to express to be not serious برای گفتن …

توضیحات بیشتر »

معنی screw up

معنی “screw up” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: slang depicting that a mistake was made به زبان عامیانه می گوید که یک اشتباه رخ داده است very …

توضیحات بیشتر »

معنی bring up

معنی “bring up” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: in the literal form, it means to take something to a higher place در صورت تحت اللفظی بودن، به …

توضیحات بیشتر »

معنی when in rome, do as the romans

معنی when in rome, do as the romans موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to copy popular culture in order to blend in کپی کردن فرهنگی محبوب به …

توضیحات بیشتر »