مهارت شنیداری

معني draw upon : آموزش زبان انگليسي

معني draw upon : آموزش زبان انگليسي در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم به معني draw upon آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و حیات را در …

توضیحات بیشتر »

معني pay off : آموزش زبان انگليسي

معني pay off : آموزش زبان انگليسي در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم با معني pay off آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و حیات را در …

توضیحات بیشتر »

معني abundant : آموزش زبان انگليسي

معني abundant : آموزش زبان انگليسي در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم با معني abundant آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و حیات را در آن تکامل بخشید، مطالبی …

توضیحات بیشتر »

معني human population : آموزش زبان انگليسي

معني human population : آموزش زبان انگليسي در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم به معني human population آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و حیات را در …

توضیحات بیشتر »

معني look under the hood : آموزش زبان انگليسي

معني look under the hood : آموزش زبان انگليسي در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم به معني look under the hood آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و …

توضیحات بیشتر »

معني get through : آموزش زبان انگليسي

معني get through

معني get through : آموزش زبان انگليسي در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم بهمعني get through آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و حیات را در آن …

توضیحات بیشتر »

معني take و افعال تركيبي take: آموزش زبان انگليسي

معني take و افعال تركيبي take: آموزش زبان انگليسي در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم به معني take و افعال تركيبي آن آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود …

توضیحات بیشتر »

معني play around with : آموزش زبان انگليسي

معني play around with : آموزش زبان انگليسي در این درس از  آموزش زبان انگلیسی ، با معنی play around with آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و حیات را در آن تکامل بخشید، …

توضیحات بیشتر »

معني look like : آموزش زبان انگليسي

معني look like: آموزش زبان انگليسي

معني look like : آموزش زبان انگليسي در این درس از  آموزش زبان انگلیسی ، با معنی look like آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و حیات را در آن تکامل بخشید، مطالبی …

توضیحات بیشتر »

معنی familiar with : آموزش زبان انگليسي

معنی familiar with

معنی familiar with : آموزش زبان انگليسي در این درس از  آموزش زبان انگلیسی ، با معنی familiar with آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و حیات را در آن تکامل بخشید، مطالبی …

توضیحات بیشتر »