معنی bring up

معنی “bring up” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: in the literal form, it means to take something to a higher place در صورت تحت اللفظی بودن، به …

توضیحات بیشتر »

معنی when in rome, do as the romans

معنی when in rome, do as the romans موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to copy popular culture in order to blend in کپی کردن فرهنگی محبوب به …

توضیحات بیشتر »

معنی cry over spilt milk

معنی “cry over spilt milk” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to be upset about things that have already been done ناراحت بودن در مورد چیز هایی که …

توضیحات بیشتر »

معنی mad at someone or something

معنی mad at someone or something موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to be angry at a person or situation از یک موقعیت یا یک فرد عصبانی بودن …

توضیحات بیشتر »

معنی get someone’s goat

معنی “get someone’s goat” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به فارسی و انگلیسی: irritate somebody کسی را خشمگین کردن annoy someone کسی را آزار دادن make someone feel very bad به …

توضیحات بیشتر »

معنی in a huff

معنی “in a huff” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to be upset or angry about something ناراحت یا عصبانی شدن از چیزی behaving in a bad-tempered way …

توضیحات بیشتر »

معنی be kidding در زبان انگلیسی

معنی be kidding

معنی be kidding در انگلیسی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در مورد معنی be kidding صحبت می کنیم. قبل از ترجمه معنی be kidding، ابتدا متن زیر را بخوانید و گوش کنید و سپس از متن زیر و مکالمه مربوط به آن حدس بزنید که معنی be kidding …

توضیحات بیشتر »

معنی cool heels

معنی “cool heels” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to wait or take rest صبر کردن یا استراحت کردن it has also been extensively used for those who …

توضیحات بیشتر »

معنی clean sweep

معنی “clean sweet” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: an irresistible victory یک پیروزی غیر قابل انکار easy success موفقیت آسان to defeat the competitor very easily به راحتی …

توضیحات بیشتر »

معنی full of beans

معنی “full of beans” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to be optimistic or enthusiastic خوشبین یا مشتاق to be full of energy and in high spirits پر …

توضیحات بیشتر »