معنی bucket list

معنی “bucket list” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان👧 معانی به انگلیسی و فارسی: a list of achievements or experiences someone wants to have during their lifetime فهرستی از دست آورد ها و …

توضیحات بیشتر »

معنی brush up on sth در زبان انگلیسی

معنی brush up on something

معنی brush up on sth در زبان انگلیسی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در مورد معنی brush up on sth صحبت می کنیم. در ابتدا مطابق معمول کلمات را تک به تک ترجمه می کنیم. کلمه brush:  صیقل دادن، شانه کردن مو، کشیدن دستها بر روی چیزی مانند …

توضیحات بیشتر »

معنی throw to the wolves

معنی “feed, leave or throw to the wolves , dogs or lions” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان 🙏 معانی به انگلیسی و فارسی: – allow somebody else to be criticized or attacked, …

توضیحات بیشتر »

معنی black sheep

معنی “black sheep” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙆 معانی به انگلیسی و فارسی: a disgrace نا امیدی the least reputable member of a group عضوی که کمترین اعتماد به نفس را در …

توضیحات بیشتر »

معنی a piece of cake

معنی “a piece of cake” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙏 معانی به انگلیسی و فارسی: very easy task وظیفه بسیار آسان something easily done چیزی که به راحتی انجام میشود very simple …

توضیحات بیشتر »

معنی break a leg

معنی “break a leg” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙏 معانی به انگلیسی و فارسی: good luck موفق باشید (در پناه خدا) best wishes با آرزوی بهترین ها stroke of luck حرکت از …

توضیحات بیشتر »

معنی red letter day

معنی “red letter day” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙏 معانی به انگلیسی و فارسی: a day of significance یک روز مهم an important occasion, festival ,holiday, birthday, anniversary or a day of remembrance …

توضیحات بیشتر »

معنی egotist در زنان انگلیسی

معنی egotist

معنی egotist در زنان انگلیسی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در مورد معنی egotist در زنان انگلیسی صحبت می کنیم. کلمه egotist از ریشه ego(ایگو) به معنای خود است،  کلمه ایگو از کلیدواژه های مورد استفاده روانکاوان بعد از فروید است که معتقد بودند برای یافتن اختلالات روانی …

توضیحات بیشتر »

معنی ostensibly در زبان انگلیسی

معنی ostensibly

  معنی ostensibly در زبان انگلیسی و حالات مختلف آن معنی ostensibly با توجه به بافت جمله به معنای ظاهرا، از قرار معلوم، و طبق شواهد و قرائن و امثال آن می باشد. معادل ها و مترادفهای آن در زبان انگلیسی به صورت زیر می باشد.   apparently, seemingly, on …

توضیحات بیشتر »

معنی notorious در زبان انگلیسی

معنی notorious

معنی notorious در زبان انگلیسی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در مورد معنی notorious صحبت می کنیم. ترجمه notorious یعنی معروف، مشهور بودن در چیزی. معادل famous است. با این تفاوت که notorious عمدتا برای مشهور بودن در کارهای خلاف و ضد اجتماعی مور داستفاده قرار می گیرد. …

توضیحات بیشتر »