معنی in the nick of time

معنی “in the nick of time” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: almost too late تقریبا خیلی دیر at the last possible second در آخرین لحظه ممکن at …

توضیحات بیشتر »

معنی look forward to

معنی “look forward to” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to eagerly await something مشتاقانه منتظر چیزی بودن to be excited about something that is going to happen …

توضیحات بیشتر »

معنی bang head against wall

معنی “bang head against wall” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to be frustrated in your efforts to change something or make something happen ناموفق بودن در تلاشهایت …

توضیحات بیشتر »

معنی back to the wall

معنی “back to the wall” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to be in a difficult situation در یک موقعیت دشوار قرار گرفتن to have the odds against …

توضیحات بیشتر »

معنی back against the wall

معنی “back against the wall” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to be in a tough situation with limited options در شرایط سخت با گزینه های محدود قرار …

توضیحات بیشتر »

معنی still waters run deep

معنی “still waters run deep” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to have passion or furore underneath a calm expression داشتن اشتیاق یا اضطراب و هیجان در زیر …

توضیحات بیشتر »

معنی blood is thicker than water

معنی “blood is thicker than water” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: family relations and bonds are closer than other relationships روابط خانوادگی و پیوندها نزدیکتر از دیگر …

توضیحات بیشتر »

معنی water under the bridge

معنی “water under the bridge” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: past events that are not important anymore رویداد های گذشته که دیگر مهم نیستند something that has …

توضیحات بیشتر »

معنی down the drain

معنی “down the drain” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to waste something چیزی را هدر دادن to a futile end (nothing good happens in the end) پایان …

توضیحات بیشتر »

معنی out of the blue در زبان انگلیسی

معنی out of the blue

معنی out of the blue و ترجمه تحت اللفظی آن در این قسمت از درسهای آموزش زبان انگلیسی به معنی out of the blue می پردازیم. مطابق معمول به ترجمه انگلیسی به فارسی لغات تشکیل دهنده آن می پردازیم تا به معنای واقعی آن بپردازیم. out of: یعنی خارج از، …

توضیحات بیشتر »